course

Little Hands
---------------
Super Art
---------------
Real Art
---------------
หลักสูตรเตรียม Entrance และบุคคลทั่วไป
---------------
วัน-เวลาเรียน
---------------
FAQs
---------------
 

หลักสูตร

อาร์ตติโน่ โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์ เปิดคอร์สศิลปะเด็กสร้างสรรค์ เด็กๆ จะได้สนุกกับ
การเรียนศิลปะ ในแนว Creative Art for Children ซึ่งเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการสอนให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักเทคนิคและวิธีการ รูปแบบแปลก
ใหม่ในการสร้างสรรค์ งานศิลปะด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน และมีความสุขทำให้มองโลก
ในแง่ดีและมีสมาธิที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในตัวเอง ทั้งยังเป็นการฝึกใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

แนวการสอน
แยกเรียนตามระดับอายุ กลุ่มละ 6 -8 คน : คุณครู 1 ท่าน ประเมินผลเป็นรายบุคคลตาม
อายุและความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน ไม่นำมาเปรียบเทียบกัน

การสมัคร
เปิดรับสมัครตลอดปี สมัครเรียนได้ทุกวันทำการของโรงเรียน
คอร์ส summer เดือนมีนาคม – พฤษภาคม และคอร์สปิดเทอม เดือนตุลาคม
เมื่อเรียนจบคอร์สหนึ่งแล้วสมัครเรียนสูงขึ้นในคอร์สต่อๆไป โรงเรียนจะประเมินผล
และแจกประกาศนียบัตรสำหรับเด็กที่เรียนจบทุก 6 คอร์ส

กิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กๆ จะได้เรียนการวาด (Drawing) หัวข้อที่เด็ก ๆ สนใจ การระบายสี (Painting) สีชอล์ค
สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ สีเมจิก ฯลฯ การปั้น (Sculpture) ปั้นดินน้ำมันนูนต่ำ ลอยตัว
ปั้นเทคนิคผสม ฯลฯ การพิมพ์ภาพ (Printmaking) พิมพ์พลาสติก ฟองน้ำ ใบไม้ นิ้วมือ
ฯลฯ การประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative Crafts) และ กิจกรรมเทคนิคพิเศษ อื่น ๆ อีกมาก
มาย โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนแต่ละหัวข้อสลับกันไป

โรงเรียนสอนศิลปะ เรียน drawing สอนศิลปะเด็ก  ศิลปะสำหรับเด็ก คอร์สเรียนศิลปะ งานศิลป์สร้างสรรค์ โรงเรียนสอนวาดรูป
Google+