new-promotion

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
---------------
 
 
 
 
 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

อาร์ตติโน่ ร.ร.ศิลปะสร้างสรรค์ เปิดคอร์สศิลปะเด็กสร้างสรรค์ เด็กๆ จะได้ สนุกกับการ เรียนศิลปะ ในแนว Creative Art for Children ซึ่งเน้นพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์และ จินตนาการสอนให้เด็กได้เรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริง รู้จักเทคนิคและวิธีการ รูปแบบแปลก ใหม่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย ตัวเองอย่างสนุกสนาน และมีความสุขทำให้มองโลก ในแง่ดีและมีสมาธิที่ดี ขึ้น มีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในตัวเองทั้งยังเป็นการฝึกใช้เวลา ว่าง ให้เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น แยกเรียนตามระดับอายุ กลุ่มละ 6-8 คน : คุณครู 1 ท่าน ประเมินผลเป็นรายบุคคลตาม อายุและความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน ไม่นำมาเปรียบเทียบกัน

เปิดรับสมัครตลอดปี สมัครเรียนได้ทุกวันทำการของโรงเรียน รอบปิดเทอม เดือนตุลาคม และ summer เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เมื่อเรียนจบคอร์สหนึ่งแล้วสมัครเรียนสูงขึ้นในคอร์สต่อๆ ไป โรงเรียนจะ ประเมินผล และแจกประกาศนียบัตรสำหรับเด็กที่จบทุก 6 คอร์ส

กิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กๆ จะได้เรียนการวาด (Drawing) หัวข้อที่เด็กๆ สนใจ การระบายสี (Painting) สีชอล์ค สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ สีเมจิก ฯลฯ การปั้น (Sculpture) ปั้นดินน้ำมันนูนต่ำ ลอยตัว ปั้นเทคนิคผสม ฯลฯ การพิมพ์ภาพ (Printmaking) พิมพ์พลาสติก ฟองน้ำ ใบไม้ นิ้วมือ ฯลฯ การประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative Crafts) และ กิจกรรมเทคนิคพิเศษ อื่นๆ อีกมากมาย โดยเด็กๆ จะได้เรียนแต่ละหัวข้อสลับกันไป หากเป็นการช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยใน ทางสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งร่างกาย สติปัญญา

โรงเรียนสอนศิลปะ เรียน drawing สอนศิลปะเด็ก  ศิลปะสำหรับเด็ก คอร์สเรียนศิลปะ งานศิลป์สร้างสรรค์ โรงเรียนสอนวาดรูป
Google+